Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

Sertifikovani stariji projektni menadžer

 


IPMA Level B®: Sertifikovani stariji projektni menadžer


 

Potrebne kvalifikacije kandidata

Svaki kandidat koji želi da dobije naziv “Sertifikovani stariji projektni menadžer” mora da zadovolji sledeće uslove:

· da ima najmanje 5 godina iskustva u upravljanju projektom i bar 3 godine iskustva u vođenju kompleksnih projekata i

· da ima iskustva u svim fazama životnog ciklusa projekta.

Šta je „kompleksan projekt“?

Kompleksan projekt mora da zadovolji sledeće kriterijume:

-da je po sadržini zahtevan zbog čega treba da se raščlani na više logičnih zaključenih celina, za koje su zaduženi menadžeri podređeni menadžeru projekta, realizacija ciljeva zahteva saradnju više organizacija i realizacija ciljeva projekta zahteva saradnju više struka.

Postupak sertifikacije

I faza

Kandidat koji želi da bude sertifikovan mora da podnese pismenu prijavu (Obrazac prijave YUPMA CERT 00) na adresu: Udruženje za upravljanje projektima Srbije – YUPMA PROGRAM YUPMA CERT Bože Jankovića 14, 11000 Beograd Uz prijavu treba priložiti:

stručnu biografiju sa sledećim podacima:

– lični podaci,

– podaci o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama,

– podaci o zaposlenju i radnom području na kome je radio i područje na kome sada radi,

– detaljan opis radnog iskustva na području upravljanja projektom,

– detaljan opis predavanja, kurseva ili/i stručnih članaka koje je kandidat eventualno imao sa područja upravljanja projektima,

– spisak projekata koje je u svojoj praksi kandidat vodio i uspešno izveo. sopstvenu ocenu znanja na području projektnog menadžmenta (ispunjen obrazac YUPMA CERT 01), popunjenu listu projekata na kojima je kandidat radio i detaljniju informaciju o izabranom praktičnom primeru projekta, predlog projekta, kojim će kandidat pokazati svoju sposobnost iz upravljanja projektima.

Pored kandidata, pismenu prijavu mora da potpiše i lice koje ga preporučuje za postupak sertifikacije. Kandidata može da preporuči lice koje predstavlja "naručioca" projekata koje je kandidat uspešno realizovao u svojoj dosadašnjoj praksi ili neki drugi stručnjak iz oblasti upravljanja projektom koji smatra da kandidat poseduje kvalifikacije potrebne za sticanje sertifikata IPMA projekt menadžer.

Prijavu kandidata pregledaju najmanje dva ocenjivača koji ocenjuju pogodnost kandidata za dalji postupak.

II faza

Kandidati za koje se oceni da su pogodni za dalji postupak sertifikacije pozivaju se na jednodnevni seminar na kome im se detaljno objašnjava kako treba da pripreme pismeni izveštaj o projektu koji su prijavili kao primer iz prakse. Takođe im se predstavljaju tok i sadržaj daljeg postupka sertifikacije. Obavlja se individualno proveravanje znanja iz projektnog menadžmenta u obliku pismenog ispita.

Pored toga obavljaju se praktične vežbe na kojima se ocenjuju sposobnost kandidata da radi u projektnoj grupi i sposobnost donošenja odluka u raznim situacijama vezanim za projekt.

Za kandidate koji nemaju potrebno znanje iz upravljanja projektima se preporučuje pohađanje seminara iz upravljanja projektima koje organizuje YUPMA u skladu sa oblastima iz IPMA Competence Baseline.

III faza

Ova faza obuhvata:

– završetak i predaja izveštaja o projektu koji je kandidat u svojoj praksi uspešno realizovao

– intervju sa asesorima

 

Obrasce koje je potrebno popuniti za proces sertifikacije za nivo B možete preuzeti u nastavku teksta:

 

Napomena:

Ukoliko kandidat ne dođe na pismeni ispit ili izostane sa workshop-a, može da ih pomeri, pri čemu se vrši dodatno plaćanje u iznosu od 100 e u dinarskoj vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za svako pomeranje. Ukoliko kandidat pomeri odbranu svog projektnog izveštaja, vrši dodatno plaćanje u iznosu od 250e u dinarskoj vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za svako pomeranje.

U slučaju odustajanja od procesa sertifikacije, Udruženje ne vraća novac koji je kandidat uplatio do tog trenutka.


Sertifikat važi 5 godina od datuma sertifikacije. Nakon toga se može pristupiti procesu resertifikacije.

 

TOP