Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

Dobrodošli na sajt Udruženja za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA
Udruženje za upravljanje projektima Srbije

Udruženje za upravljanje projektima Srbije

YUPMA

YUPMA

okuplja pojedince i preduzeća iz oblasti projektnog menadžmenta.

Stephen R. Covey

"Menadžment je efikasnost penjanja merdevinama uspeha; liderstvo određuje da li su merdevine oslonjene o pravi zid. "

Prijavite se za simpozijum

Sertifikovani direktor projekata


IPMA Level A®: Sertifikovani direktor projekata


Potrebne kvalifikacije kandidata

Svaki kandidat koji želi da dobije naziv “Sertifikovani direktor projekta” mora da zadovolji sledeće uslove:

· da ima najmanje 5 godine iskustva u upravljanju više projekata i to 3 kao portfolio i/ili program menadžer

· da ima iskustva u svim fazama životnog ciklusa projekta.

Šta je „program projekta“ ?

Program projekta predstavlja skup više projekata usmerenih ka postizanju jedinstvenog cilja programa.

Šta je „portfolio projekata“?

Portfolio projekata predstavlja skup svih projekata i programa koji se realizuju u jednom vremenskom periodu, a koji su grupisani radi efikasnijeg upravljanja i dostizanja strateških ciljeva. Projekti i programi ne moraju biti međusobno zavisni ili direktno povezani.

Postupak sertifikacije

I faza

Kandidat koji želi da bude sertifikovan mora da podnese pismenu prijavu (Obrazac prijave YUPMA CERT 00) na adresu: Udruženje za upravljanje projektima Srbije – YUPMA PROGRAM YUPMA CERT Bože Jankovića 14, 11000 Beograd Uz prijavu treba priložiti:

stručnu biografiju sa sledećim podacima:

– lični podaci,

– podaci o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama,

– podaci o zaposlenju i radnom području na kome je radio i područje na kome sada radi,

– detaljan opis radnog iskustva na području upravljanja projektom,

– detaljan opis predavanja, kurseva ili/i stručnih članaka koje je kandidat eventualno imao sa područja upravljanja projektima,

– spisak projekata koje je u svojoj praksi kandidat vodio i uspešno izveo, sopstvenu ocenu znanja na području projektnog menadžmenta (ispunjen obrazac YUPMA CERT 01), popunjenu listu projekata na kojima je kandidat radio i detaljniju informaciju o izabranom praktičnom primeru projekta, predlog projekta, kojim će kandidat pokazati svoju sposobnost iz upravljanja projektima.

Pored kandidata, pismenu prijavu mora da potpiše i lice koje ga preporučuje za postupak sertifikacije. Kandidata može da preporuči lice koje predstavlja "naručioca" projekata koje je kandidat uspešno realizovao u svojoj dosadašnjoj praksi ili neki drugi stručnjak iz oblasti upravljanja projektom koji smatra da kandidat poseduje kvalifikacije potrebne za sticanje sertifikata IPMA direktor projekta.

Prijavu kandidata pregledaju najmanje dva ocenjivača koji ocenjuju pogodnost kandidata za dalji postupak.

II faza

Kandidati za koje se oceni da su pogodni za dalji postupak sertifikacije pozivaju se na jednodnevni seminar na kome im se detaljno objašnjava kako treba da pripreme pismeni izveštaj o projektu koji su prijavili kao primer iz prakse. Takođe im se predstavljaju tok i sadržaj daljeg postupka sertifikacije. Pored toga obavljaju se praktične vežbe na kojima se ocenjuju sposobnost kandidata da radi u projektnoj grupi i sposobnost donošenja odluka u raznim situacijama vezanim za projekt. Takođe se obavlja individualno proveravanje znanja iz projektnog menadžmenta.

Za kandidate koji nemaju potrebno znanje iz upravljanja projektima se preporučuje pohađanje seminara iz upravljanja projektima koje organizuje YUPMA u skladu sa oblastima iz IPMA Competence Baseline.

III faza

Ovaj faza obuhvata:

– završetak i predaja izveštaja

– intervju sa asesorima

Napomena:

Ukoliko kandidat ne dođe na pismeni ispit ili izostane sa workshop-a, može da ih pomeri, pri čemu se vrši dodatno plaćanje u iznosu od 100 e u dinarskoj vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za svako pomeranje. Ukoliko kandidat pomeri odbranu svog projektnog izveštaja, vrši dodatno plaćanje u iznosu od 250e u dinarskoj vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za svako pomeranje.

 

U slučaju odustajanja od procesa sertifikacije, Udruženje ne vraća novac koji je kandidat uplatio do tog trenutka.


Sertifikat važi 5 godina od datuma sertifikacije. Nakon toga se može pristupiti procesu resertifikacije.

TOP